Türkiye'nin ilk İklim Şûrası gerçekleşti.

21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında “2053 net sıfır emisyon hedefi: Türkiye’nin yeşil kalkınma devrimi” ana teması ile Türkiye’nin ilk İklim Şûrası yapıldı.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni iklim değişikliği vizyonunu gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde ele alarak, yeşil dönüşüm anlayışını katılımcı bir şekilde ortaya koymak amacı ile yapılan İklim Şûrası öncesinde komisyonlar oluşturuldu. Sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç ve adil geçiş ile bilim ve teknoloji konularında çevrimiçi toplanan komisyonlara Derneğimiz katılım sağlayarak otomotiv sanayisi görüşlerini aktardı.

 21- 25 Şubat 2022 tarihleri arasında Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen İklim Şûrası kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan geniş bir katılım ile gerçekleştirildi. Otomotiv sanayisini temsilen OSD Genel Sekreteri Özlem Güçlüer ve Çevre Koordinatörü Meral Turan Akırmak, Sera Gazı Azaltım-1 (Enerji, Sanayi, Ulaştırma) ve Yeşil Finansman ve Karbon Fiyatlama komisyonu toplantılarına katılım sağladı. Ayrıca Sera Gazı Azaltım-1 (Enerji, Sanayi, Ulaştırma) yuvarlak masa toplantısında Türkiye’nin net sıfır hedefine ulaşması için otomotiv sanayiinin politika önerileri aktarıldı.

Sera Gazı Azaltım-1 komisyonu çalışması sonucunda enerji, sanayi ve ulaştırma alanlarında 2053 net sıfır hedefi için Uzun Dönemli Enerji Planı’nın COP27 öncesinde hazırlanması, Ulusal Enerji Eylem Planı’nın yenilenmesi, yenilenebilir kaynaklı ve atıktan enerji üretimi, yeşil hidrojen, biyoyakıtlar, akıllı ulaşım, ulaşımda demiryolu ve denizyolu payının arttırılması, karayolunda sıfır veya düşük emisyonlu ve alternatif yakıtlı araçların yaygınlaştırılması, şarj altyapısı, tüm imalat sektörleri için emisyon azaltımı yol haritası ve desteği, yeniden kullanım, yan ürün, geri dönüşüm vb ve elde edilen ürünler için zorunlu kullanım oranları ve destek, Yeşil OSB ve Yeşil Endüstri Bölgesi Sertifikası, Yeşil Hidrojenin sanayide kullanımı, endüstriyel emisyonlar mevzuatı ve MET geçiş yol haritası ve teşvik, sanayide yenilenebilir enerji kullanımı teşviki vb konularda toplam 44 adet tavsiye kararı sunuldu.

Yeşil Finansman ve Karbon Fiyatlandırma Komisyonu tavsiye kararları arasında Ulusal Yeşil Finans Stratejisi’nin ve Ulusal Yeşil Taksonomi Mevzuatı’nın 2023 sonuna kadar hazırlanması, yeşil finans araçlarına ilişkin uluslararası standartlara uyumlu düzenleme yapılması, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Sürdürülebilirlik Standartları yayımlanması,  Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kurulması ve pilot uygulamanın 2024 yılında başlanması, ETS kapsamında elde edilecek gelirlerin düşük karbonlu ekonomiye geçiş için kullanımı ve en az %50’sinin reel sektörün dönüşümü için kullanımı  gibi konular yer aldı.

2053 net sıfır hedefi için tüm alanlarda bütüncül politikalar oluşturulmasının önemine vurgu yapılan Şura’da, ulaşım kaynaklı sera gazlarının azaltılması ve otomotiv sanayisinin dönüşümü  için özellikle 2053 öncesi için de ara hedefler verilmesi (2030-2040) ve ara hedefler için net yol haritasının belirlenmesinin yatırım gereklilikleri ve planlamaları için gerekli olduğu ifade edildi. Düşük karbon ekonomisine geçişte kritik konulardan biri olan ulaşım kaynaklı sera gazlarının azaltımı konusunda hedefler belirlenirken öncelikle elektrik üretim kaynaklı sera gazlarının azaltımı hedefleri ve stratejilerinin geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı. Ayrıca alternatif yakıt şarj istasyonu planları, altyapısı, mevzuatı, teşvikleri vb belirlenmesi ve yol haritası oluşturulmasının en önemli konulardan biri olduğu belirtildi. Diğer taraftan; ulaşım kaynaklı sera gazlarının azaltılması için kısa ve orta vadede mevcut araç parkının yenilenmesi gerekliliğine dikkat çekildi. Ülkemizde araç parkında yer alan ~21.4 milyon aracın önemli bir bölümünü 15-20 yaş üzeri araçlar oluşturmakta olup, tüm araç grupları için mevcut araç parkının birim enerji tüketimi ve emisyonu düşük araçlara dönüşümü konusunda sektörel bazlı politikaların geliştirilmesi, araç yenileme programının  devreye alınması konusundaki otomotiv sanayi görüşleri komisyon toplantılarında aktarıldı. Bu konu tavsiye kararlarında yerini alırken,  nihai tüketiciye yönelik finasman politikalarının geliştirilmesi konusu da Yeşil Finansman ve Karbon Fiyatlandırma Komisyonunda görüşüldü. Bu konuda da ETS kapsamında elde edilecek gelirlerin tamamının düşük karbonlu ekonomiye geçiş için kullanımını ve nihai tüketiciye yönelik de adil geçiş için kullanımını destekledi.  Bu konulara ilave olarak alternatif yakıtlı araçlara geçişte otomotiv tedarik sanayisinin dönüşümü ve ülkemizde üretilecek araçların yerli katkı payının korunması hatta arttırılmasını teminen yatırım ve teşvik mekanizmalarının oluşturulması önemle vurgulandı.  2053 net sıfır hedefi ancak döngüsel ekonominin temini ile sağlanabilecektir. Hazırlanacak Döngüsel Ekonomi Eylem Planında bataryalar konusu da ele alınmalıdır. Ulaşım konusunda elektrikli araçlar ile birlikte artacak batarya ihtiyacı, elektrikli araçlarda birincil ömrünü tamamlayan bataryaların toplanarak enerji depolama amaçlı ikincil kullanımı ve en sonunda ömrünü tamamlayacak bataryaları geri dönüşümü ile ekonomiye kazandırılması ve bataryalardaki kritik minerallerin ülkemizde kalması, kritik minerallerin yeniden batarya üretimi veya başka sektörlerde kullanımı vb. konularında mevzuat ve altyapının oluşturulmasını önemli görülmektedir.   Öte yandan; üretim kaynaklı emisyonların azaltılmasında enerji verimliliği destekleri ve  yerinde enerji üretiminin otomotiv sanayi açısından öncelikli konular olduğu belirtildi.

25 Şubat tarihinde Türkiye’nin ilk İklim Şûrası’nın kapanış toplantısında tüm komisyonların tavsiye kararları sunularak oylandı ve Derneğimizin görüşlerinin önemli bir bölümü  217 maddelik tavsiye kararlarında yerini aldı.

Şûra çıktıları ışığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda stratejik hedefler belirlenecek, İklim Kanunu başta olmak üzere iklim konusunda geliştirilecek mevzuata katkı sağlanacak, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum bağlamında temel politikalarla öncelikli eylemleri içeren bir yol haritası oluşturulacaktır. Ülkemizin tüm paydaşları kapsayan, ilk İklim Şurası’nın çıktıların hayata geçmesinin 2053 hedefi doğrultusunda çok önemli olduğunu değerlendiriyor, bu süreçte katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 


Diğer Haberler